Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej
wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Data zawarcia umowy: 29.04.2021r


Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60

jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym w województwie mazowieckim, powiat ciechanowski z planowanym przebiegiem znajdującym się na południe od centrum miasta Ciechanów.


Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
  • odciążenie miasta Ciechanów od ruchu tranzytowego,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy „GP” o prędkości projektowej Vp = 100 km/h,

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna drogi „GP”, tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;

prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego;

droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku i odcinkami dwujezdniowa o czterech pasach ruchu, po dwa dla każdego kierunku;

  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
  • rodzaj nawierzchni: bitumiczna (asfaltowa)

Początek – po zachodniej stronie miasta Ciechanów, pomiędzy wsiami Gumowo i Ujazdówek, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Koniec – po wschodniej stronie miasta Ciechanów, w rejonie wsi Nasierowo-Dziurawieniec, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60