Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

z elementami Koncepcji Programowej

wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)

Data zawarcia umowy: 29.04.2021r

Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60

jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym w województwie mazowieckim, powiat ciechanowski z planowanym przebiegiem znajdującym się na południe od centrum miasta Ciechanów.

Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
  • odciążenie miasta Ciechanów od ruchu tranzytowego,
  • dostosowanie parametrów technicznych dróg do obowiązujących warunków technicznych;

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy:

  • klasa techniczna drogi GP (główna ruchu przyspieszonego), tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;
  • prędkość do projektowania 110 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego;
  • droga dwujezdniowa o czterech pasach ruchu (po dwa dla każdego kierunku) za wyjątkiem odcinka pomiędzy skrzyżowaniem „Ujazdówek”, a węzłem z DK50 gdzie jest to droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku;
  • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś

Początek – po zachodniej stronie miasta Ciechanów, pomiędzy wsiami Gumowo i Ujazdówek, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Koniec – po wschodniej stronie miasta Ciechanów, w rejonie wsi Nasierowo-Dziurawieniec, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Harmonogram inwestycji

Warianty tras

Rysunki – do pobrania: