W dniu 20 czerwca 2022r. rozpoczynamy drugą akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60 – w ramach opracowywanego przez naszą jednostkę projektową Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach drugiej akcji informacyjnej w gminach, na terenie których przewidziana jest do realizacji przedmiotowa inwestycja zostaną także zorganizowane spotkania z zainteresowanymi wg uzgodnionego porządku – co zostało przedstawione w Ogłoszeniu.

W celu poznania opinii mieszkańców z bieżącego etapu przygotowawczego, zostały udostępnione Formularze, na których można przekazać opinię do proponowanych wariantów Obwodnicy.

W ramach akcji informacyjnej Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 17 lipca 2022r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: konsultacje@stipolska.eu

Pytania/ opinie/ Formularze skierowane w inny sposób tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych.


Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60

jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym w województwie mazowieckim, powiat ciechanowski, miasto Ciechanów i gminy: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna.

Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:

Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej

wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach


Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
  • odciążenie miasta Ciechanów od ruchu tranzytowego,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy „GP” o prędkości projektowej Vp = 100 km/h,

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna drogi „GP” tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;

prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego

Droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku, o szer. 3,5m każdy i odcinkami dwujezdniowa o czterech pasach ruchu, po dwa dla każdego kierunku, o szer. 3,5m każdy.

  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
  • rodzaj nawierzchni : bitumiczna (asfaltowa)

Początek – początek założono po zachodniej stronie miasta Ciechanów, pomiędzy wsiami Gumowo i Ujazdówek, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Koniec  – koniec opracowania założono po wschodniej stronie miasta Ciechanów, w rejonie wsi Nasierowo- Dziurawieniec, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60


Materiały do pobrania:

Rysunki planów sytuacyjnych w wysokiej rozdzielczości – format PDF – czas pobierania jest uzależniony od szybkości łącza internetowego

Wariant zielony:

Wariant czerwony:

Wariant niebieski:

Podwariant czerwony:

Podwariant zielony: