W związku z aktualnym zaawansowaniem realizacji przedsięwzięcia:

  • Zaniechano dalszych prac nad wariantem niebieskim, wykorzystującym istniejącą aleję Unii Europejskiej jako integralną część obwodnicy.
  • Wprowadzono korekty istniejących wariantów.
  • Dodatkowo wytyczone zostały nowe przebiegi wariantów obwodnicy Ciechanowa.

W związku z powyższym, na terenie gminy wiejskiej Ciechanów, w poniedziałek, 24 października 2022 r. o godz. 11:00, w świetlicy wiejskiej Ujazdówek 30 zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie informacyjne, dotyczące wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60, w ramach opracowywanego przez naszą jednostkę projektową Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu poznania opinii mieszkańców, których dotyczą prezentowane warianty, zostały udostępnione formularze. Projektant przeprowadzi szczegółową analizę wszystkich otrzymanych opinii przedstawionych na formularzach. Brane będą pod uwagę wyłącznie druki kompletnie i poprawnie wypełnione, podpisane i dostarczone w terminie do 7 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). W oryginale, w wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa lub jako skan obu stron tylko na adres e-mail: konsultacje@stipolska.eu

Pytania/opinie/formularze skierowane w inny sposób, tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie, nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych.


Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60
jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym w województwie mazowieckim, powiat ciechanowski z planowanym przebiegiem znajdującym się na południe od centrum miasta Ciechanów.
Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach


Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
  • odciążenie miasta Ciechanów od ruchu tranzytowego,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy „GP” o prędkości projektowej Vp = 100 km/h,

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna drogi „GP”, tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;

prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego;

droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku i odcinkami dwujezdniowa o czterech pasach ruchu, po dwa dla każdego kierunku;

  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
  • rodzaj nawierzchni: bitumiczna (asfaltowa)

Początek – po zachodniej stronie miasta Ciechanów, pomiędzy wsiami Gumowo i Ujazdówek, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Koniec – po wschodniej stronie miasta Ciechanów, w rejonie wsi Nasierowo-Dziurawieniec, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60


Materiały o pobrania:

Rysunki planów sytuacyjnych: